Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ο θεσμός της Μαθηματικής Εβδομάδας αποτελεί για πολλά χρόνια πόλο έλξης όσων ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τα Μαθηματικά. Έδωσε και συνεχίζει να δίνει την ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν και να συμμετάσχουν στις εργασίες που αφορούν τις νέες ανακαλύψεις, τις νέες αντιλήψεις, τη διαρκή ενημέρωση στα θεωρητικά και εφαρμοσμένα μαθηματικά. Η Μαθηματική Εβδομάδα διευρύνει τη θεματική της με παράλληλες εκδηλώσεις όπως, εκθέματα Μουσείων, εκθέσεις βιβλίων, ζωγραφικής και βραβεύσεις.
Η Μαθηματική Εβδομάδα έχει ως στόχο να προωθήσει το γόνιμο διάλογο και τον προβληματισμό στα Μαθηματικά, αλλά και να αναζητήσει απαντήσεις για τον ρόλο των Μαθηματικών στην εκπαίδευση, την επιστήμη και τον πολιτισμό στο πλαίσιο της διαθεματικής, διεπιστημονικής προσέγγισης.
Ζητήματα όπως, οι εξελίξεις στην έρευνα, οι νέες τεχνολογίες, η διδακτική μεθοδολογία και οι εφαρμογές αποτελούν ζητήματα άμεσης προτεραιότητας στη θεματική των εισηγήσεων που θα παρουσιασθούν στην 3η Μαθηματική Εβδομάδα.
Η 3η Μαθηματική Εβδομάδα έχει ως στόχο να προσεγγίσει με σύγχρονο τρόπο και να απαντήσει  σε ερωτήματα που έντονα απασχολούν σήμερα την  μαθηματική κοινότητα και ιδιαίτερα σε αυτά που θέτει η στενή σχέση των Μαθηματικών με άλλες επιστήμες και με σημαντικές ανθρώπινες δραστηριότητες. Θα δώσει, εκτός των άλλων, την ευκαιρία να τονιστεί και ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας των Μαθηματικών και να μελετηθεί η διαχρονική τους συμβολή στους διάφορους κλάδους του πολιτισμού.

Στις εργασίες της Μαθηματικής Εβδομάδας συμμετέχουν με εισηγήσεις μαθηματικοί όλων των βαθμίδων της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες. Συμμετέχουν επίσης και εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και εκπαιδευτικοί άλλων ειδικοτήτων που ασχολούνται με τα Μαθηματικά στα πλαίσια της διαθεματικότητας ή των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.